Ut på tur i Hole

 

 

 

 

"Ut på tur i Hole" er et turprosjekt i regi LHL Hole, Hole Frisklivssentral og Hole Frivilligsentral. Prosjektet blir utviklet med midler fra Buskerud Fylkeskommune, LHL Hole og Fylkesmannen i Viken.

"Ut på tur i Hole" har som mål å etablere universelt utformede turer som kan benyttes av alle, og er spesielt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. Turene blir utformet og tilrettelagt slik at de stiller små og få krav til form og funksjon. Områdene turene legges til har enkel adkomst og har få stigninger. Områdene bærer også prek av rik natur, med både skog, utsikt og tilknytting til Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Turene tilrettelegges med pausebenker underveis, slik at det er en mulig å gjennomføre turene for alle. Turløypene er godt oppmerket slik at det er enkelt å finne fram, og bringer samtidig terskelen ned for å komme seg på tur. For hver tur følger det et turkort som inneholder kart over området, informasjon om parkering, lengde på turen, beskrivelse av turveien og kulturinfo fra området. Det er også markert på kartet hvor det står benker og eventuelt kafe.

Målet er å få flere ut på tur, og nå de som ikke kommer like mye ut på tur i dag på grunn av både psykiske og fysiske utfordringer.

Last ned elektronisk turkort her

Vikrunden: Stort kart Viksrunden

 

Svendsrud: Stort kart Svendsrudmoen

 

Vik-Kroksund-Sundvollen: Turkort Vik - Sundvollen

Elstangen-Sundvollen: Turkort Elstangen

Takk til våre samarbeidspartnere for støtte:

 

 

Hole Arbeidssenter        

Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral