Styret i Hole Ungdomsfrivilligsentral

Hole Ungdomsfrivilligsentral styre for 2023:

NAVN

ROLLE

1 Glenn Lunde 

Styreleder 

2 Asbjørn Vaet 

Styremedlem 

3 Hanna Sælid 

Styremedlem 

4 Mikael Bergius 

Styremedlem 

5 Siri Berrefjord 

Styremedlem 

6 Thomas Lovasz 

Styremedlem 

7 Kristina Olsen

Styremedlem

8 Dennis Lukkedal

Styremedlem

9 Susanne Øverby 

Styremedlem 

2023 © Hole frivilligsentral